Deze artikels zijn alleen beschikbaar in het Engels

Internationale
wetgeving over mensenrechten

DE EUROPESE CONVENTIE OVER MENSENRECHTEN

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens diende als inspiratie voor de Europese Conventie over Mensenrechten, een van de belangrijkste overeenkomsten binnen de Europese Gemeenschap. De resolutie werd 1953 aangenomen door de Raad van Europa, een intergouvernementele organisatie die in 1949 is opgericht en bestaat uit de 47 Europese lidstaten. Deze overeenkomst is gevormd om mensenrechten kracht bij te zetten en de democratie en gerechtigheid te bevorderen.

De resolutie is bekrachtigd door de Europese Raad van de Rechten van de Mens in Straatsburg, Frankrijk. Iedereen die beweert het slachtoffer te zijn van een schending in een van deze 47 lidstaten, mag ondersteuning zoeken bij het Europese Hof. Men moet alle hulp in de gerechtshoven van zijn eigen land al hebben gevraagd en een aanvraag voor ondersteuning hebben ingediend bij het Europese Hof voor Mensenrechten in Straatsburg.

WERKWIJZE VAN MENSENRECHTEN IN AMERIKA, AFRIKA EN AZIË

In Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië bestaan regionale documenten voor de bescherming en bekendmaking van mensenrechten. Deze liggen in het verlengde van de ‘International Bill of Human Rights’.

De Amerikaanse resolutie inzake de Rechten van de Mens heeft betrekking op de inter-Amerikaanse staten – alle landen in Noord- en Zuid-Amerika – en werd van kracht in 1978.

Afrikaanse landen hebben hun eigen Handvest van de Rechten van de Mens en Bevolkingen opgesteld (1981), en Moslim landen hebben de Caïro Verklaring over Mensenrechten in de Islam geschreven (1990).

Het Aziatische Mensenrechten Handvest (1986) werd opgesteld door de Aziatische Mensenrechten Commissie, opgericht in dat jaar in Hong Kong door een groep juristen mensenrechtenactivisten. Het Handvest wordt beschreven als een volmacht van het “volk”, omdat er tot nu toe door geen enkele land een eigen regeling is bedacht.

DOWNLOAD MENSENRECHTENVERDRAGEN

1. Optioneel protocol bij het Internationale Convenant voor Burgelijke en Politieke Rechten die is aangenomen, getekend, en toegankelijk is gemaakt door de algemene vergaderingsresolutie 2200A (XXI) van 16 december 1966, ingegaan op 23 maart 1976, conform artikel 9 [DOWNLOAD]

2. Tweede Optionele Protocol bij het Internationale Convenant voor Burgerlijke en Politieke Rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf, aangenomen en uitgeroepen door de algemene vergaderingsresolutie 44/128 van 15 december 1989 [DOWNLOAD]

3. Internationaal Convenant voor Economische, Sociale en Culturele Rechten, aangenomen, getekend en toegankelijk gemaakt door de algemene vergaderingsresolutie 2200A (XXI) van 16 december 1966, ingegaan op 3 januari 1976, conform artikel 27 [DOWNLOAD]

4. Conventie voor de Bescherming van Mensenrechten en Fundamentele Vrijheden zoals voorgeschreven in protocol nr. 11, ondersteund met protocollen nr. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 [DOWNLOAD]

5. Afrikaans (Bajul) Handvest inzake de Rechten van Mensen en Volken (aangenomen op 27 juni 1981, OAU DOC. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982) in werking getreden op 21 oktober 1986) [DOWNLOAD]

6. Amerikaanse resolutie inzake de Rechten van de Mens O.A.S. verdragreeks nr. 36, 1144 U.N.T.S. 123, in werking getreden op 18 juli 1978, heruitgegeven als basisdocument behorende bij de mensenrechten in het Inter-Amerikaanse systeem, OEA/ser.L.V./II.82 doc 6 rev. 1 van 25 (1992) [DOWNLOAD]

ONDERTEKEN DE PETITIE