Mensenrechten Organisaties

Organisaties over de hele wereld zetten zich in voor de mensenrechten en proberen een halt toe te roepen aan schendingen van de mensenrechten. Via verslaglegging op hun websites roepen grote mensenrechtenorganisaties, zowel op regeringsniveau als in de samenleving zelf, op tot actie. Hun acties zijn het meest effectief wanneer hun roep tot verbetering via een sterke publieke opinie en een breed maatschappelijk draagvlak wordt gesteund. Hieronder volgen enkele van dat soort groeperingen.

NIET-GOUVERNEMENTELE ORGANISATIES (NGO's)

In het algemeen zijn de echte voorvechters voor mensenrechten meestal gewone burgers, geen regeringsfunctionarissen. Met name niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) hebben een belangrijke rol gespeeld in het onder de aandacht brengen van mensenrechtenkwesties bij de internationale gemeenschap.

NGO’s houden toezicht op regeringen en zetten ze aan tot naleving van de mensenrechtenprincipes.

Een aantal van deze groeperingen wordt hieronder in alfabetische volgorde genoemd, met een beschrijving die gebaseerd is op hun website informatie:

Amnesty International:

Amnesty International is een wereldwijde beweging van mensen die campagne voeren voor internationaal erkende mensenrechten voor iedereen. Met meer dan 2,2 miljoen leden en donateurs in meer dan 150 landen doet zij onderzoek en voert acties om ernstige schendingen van mensenrechten te voorkomen en te beëindigen en om gerechtigheid te eisen voor mensen wiens rechten werden geschonden. www.amnesty.org

The Children’s Defense Fund (CDF) [Noodfonds voor Kinderen]: Het CDF is een organisatie voor kinderbescherming die zorgt voor een gelijkwaardige kans voor alle kinderen. Het CDF bevordert beleid en projecten om kinderen uit de armoede te halen, hen te beschermen tegen misbruik en verwaarlozing en hen recht op gelijkwaardige zorg en onderwijs te garanderen. www.childrensdefense.org

Human Rights Action Center:

Het Human Rights Action Center is een non-profit organisatie gevestigd in Washington, DC, met aan het hoofd Jack Healey, een zeer bekende mensenrechtenactivist en -pionier. Het centrum werkt aan kwesties van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en maakt gebruik van de schone kunsten en technologieën om nieuwe strategieën te innoveren, creëren en ontwikkelen om het misbruik van mensenrechten te stoppen. Ze steunen ook groeiende mensenrechtengroepen over de hele wereld. www.humanrightsactioncenter.org

Human Rights Watch:

Human Rights Watch is gewijd aan de bescherming van mensenrechten voor mensen over de hele wereld. Zij onderzoekt en stelt schendingen van de mensenrechten aan de kaak, klaagt overtreders aan en eist van regeringen en machtshebbers om schendingen te beëindigen en internationale wetgeving met betrekking tot de mensenrechten te respecteren. www.hrw.org

Human Rights Without Frontiers (HRWF):

HRWF richt zich op het controleren, het onderzoeken en het analyseren van mensenrechten, evenals het bevorderen van democratie en de wettelijke regels op nationaal en internationaal niveau. www.hrwf.net

De National Association for the Advancement of Colored People (NAACP):

De missie van de NAACP is om de politieke, onderwijskundige, sociale en economische aspecten van de rechten van iedereen zeker te stellen en om rassenhaat en rassendiscriminatie uit de wereld te helpen. www.naacp.org


Simon Wiesenthal Centrum:

Het Simon Wiesenthal Centrum is een internationale Joodse mensenrechtenorganisatie met als doel de wereld stap voor stap te herstellen. De organisatie probeert veranderingen teweeg te brengen door tegen anti-semitisme, haat en terrorisme in te gaan, mensenrechten en respect te promoten, door Israël bij te staan, wereldwijd de veiligheid van Joden te verdedigen en aan toekomstige generaties de lessen van de Holocaust te onderwijzen. www.wiesenthal.com

DOWNLOAD »