RealTime
2.6 LEES

Artikel 8 van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Artikel 8

Eenieder heeft recht op daadwerkelijke bescherming van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen welke in strijd zijn met de grondrechten die hem toegekend zijn door de grondwet of de wet.