RealTime
5.2 LEES

Artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Artikel 26

  1. Eenieder heeft recht op onderwijs. Het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager- en beginonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor eenieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
  2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
  3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om het soort onderwijs te kiezen dat aan hun kinderen zal worden gegeven.